STATUT

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółki Akcyjnej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacja Samochodowa w Kłodzku Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: PKS w Kłodzku S.A.


§ 2

1. Siedzibą Spółki jest: Kłodzko.

2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.


§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kłodzku.


§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.


§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy art. 4b, 4c i 36-38 c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 171 poz.1397 ze zm. ), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 10377 ze zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 ze zm. ) oraz postanowienia niniejszego Statutu.


II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI


§ 6

I. Celem działalności Spółki jest w szczególności wykonywanie zadania własnego Powiatu Kłodzkiego poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego.

II. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) transport drogowy towarów (PKD 49,41,Z),

2) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45,20,Z

3) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52,21,Z),

4) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45,32,Z),

5) sprzedaż detaliczna paliw silnikowych na stacjach paliw (PKD 47,30,Z),

6) wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68,20,Z),

7) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38,31,Z),

8) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49,39,Z),

9) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49,31,Z),

10) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55,90,Z),

11) działalność organizatorów turystyki (PKD 79,12,Z),

12) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79,90,Z)III. KAPITAŁY


§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i nie podzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.


§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.570.000 zł, dzieli się na 357.000 (słownie trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 00000001 do nr A 000357000.

2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Powiat Kłodzki. Odcinek zbiorowy akcji zostaje złożony do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Powiatowi Kłodzkiemu stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Powiatu Kłodzkiego na jego żądanie.

3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.


§ 9

Akcje imienne serii A nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.


§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego.

2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.

3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.


§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.

2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastapić wyłącznie ze środków własnych Spółki.


§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.


§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 - 458 Kodeksu spółek handlowych.


§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA


§ 15

Akcje Spółki są zbywalne.


§ 16

1.Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Powiatu Kłodzkiego na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników ( Dz. U. Nr 35 poz. 303; zmiana: Dz. U. z 2009r. Nr 38 poz. 304 ).

2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Powiat Kłodzki pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Powiat Kłodzki pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.

3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w terminach, o których mowa w ust. 2.

4. Spółka udzieli Powiatowi Kłodzkiemu pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.


§ 17

1. Akcjonariuszowi - Powiatowi Kłodzkiemu, reprezentowanemu na mocy uchwały Zarządu Powiatu przez Starostę Kłodzkiego lub przez innego członka Zarządu, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z odrębnych przepisów.

2. W okresie, gdy Powiat Kłodzki jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:

1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, wg uzgodnionego wzoru,

2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,

3) zawiadamiania listem poleconym o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne od podjętych uchwał,

5) Powiat Kłodzki, po zbyciu ponad połowy akcji Spółki i do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji zachowuje prawo do wyznaczania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.V. ORGANY SPÓŁKI


§ 18

Organami Spółki są:

1) Zarząd,

2) Rada Nadzorcza,

3) Walne Zgromadzenie.


§ 19

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględna większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych "za" niż "przeciw" i "wstrzymujących się".A. ZARZĄD SPÓŁKI


§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należa do kompetencji Zarządu.


§ 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.


§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczajace zakres zwykłych czynności Spółki.

2. Uchwały Zarzadu wymagają, w szczególności:

1) regulamin Zarządu

2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,

3) tworzenie i likwidacja oddziałów,

4) powołanie prokurenta,

5) zaciąganie kredytów i pożyczek,

6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,

8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień §29 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 52 ust. 3 pkt 2 i 3,

9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Zarzadu zapadają bezwzględną większościś głosów.

4. W razie równości głosów, o podjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu.


§ 23

Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.


§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy.


§ 25

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości - Staroście Kłodzkiemu do czasu, gdy Powiat Kłodzki jest akcjonariuszem Spółki.


§ 26

1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).

2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu określa Starosta Kłodzki.


§ 27

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 42 ust. 1.B. RADA NADZORCZA


§ 28

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.


§ 29

1.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawowania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,

10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

1) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, o wartosci przekraczającej równowartość 10.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 30.000 EURO w złotych,

2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartosci przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 100.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 52 ust. 3 pkt 2 i 3,

3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO,

4) wystawianie weksli.

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,

3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów,

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,

5) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,

6) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 wymaga uzasadnienia.


§ 30

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.


§ 31

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek (Dz. U. Nr 110, poz. 718, ze zm.).

5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości - Starości Kłodzkiemu do czasu, gdy Powiat Kłodzki jest akcjonariuszem Spółki.


§ 32

1. Jeden członek Rady Nadzorczej powoływany jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.

2. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczš spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.

3. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.

4. Nie dokonanie wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.

5. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej do przeprowadzenia wyborów.

6. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników.


§ 33

Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:

1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.

2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac komisji.

3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,

b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,

c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,

d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,

e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,

f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,

g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,

h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dot. wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,

i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej.

4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,

b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,

c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.

5) Bierne prawo wyborczej przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt 6 i 7.

6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 20 osób. Dany pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.

7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.

8) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 32 ust. 3, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy co najmniej dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.

9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8).

10) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.

11) Wniosek w sprawie odwołania członka Rady nadzorczej wybranego przez pracowników, składa się do Rady Nadzorczej.


§ 34

Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.


§ 35

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie osoby wybranej przez pracowników jako kandydata do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.


§ 36

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające.

2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

3. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 33.


§ 37

Do czasu zbycia przez Powiat Kłodzki wszystkich akcji Spółki, pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru jednego kandydata do Rady Nadzorczej.


§ 38

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.

3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane ss wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.


§ 39

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczšcy Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.


§ 40

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.


§ 41

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.

5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.


§ 42

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.

2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.


§ 43

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej przez Starostę Kłodzkiego.

4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszt przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.


C. WALNE ZGROMADZENIE


§ 44

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,

3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,

4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Powiatu Kłodzkiego, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4.

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:

1) jeżeli z żądaniem zwołania wystśpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,

2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


§ 45

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.


§ 46

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Powiatowi Kłodzkiemu, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


§ 47

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Powiatu Kłodzkiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.


§ 48

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.


§ 49

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łšcznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.


§ 50

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialnoœci, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem art. 420 § 4 K.s.h. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.


§ 51

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd, w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.


§ 52

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

3) podział zysku lub pokrycie straty,

4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie,

3) przeprowadzenie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzania konkursów,

4) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt. 3),

5) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej częsci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartosć przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych,

3) nabycie i zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych o wartosci przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych,

4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

5) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

6) emisja obligacji każdego rodzaju,

7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonego w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,

8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,

9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

10) użycie kapitału zapasowego,

11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarzadu albo nadzoru.

4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalnosci Spółki,

4) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:

1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu zbywania, za wyjątkiem:

a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,

b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilosci nie przekraczajšcej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,

c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,

2) okreslanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:

a) zmiany statutu lub umowy spółki,

b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,

d) zbycia akcji lub udziału spółki,

e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomosci jeżeli ich wartosć przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych,

f) rozwiązania i likwidacji spółki.


§ 53

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 52 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 52. ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt 1.

2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Powiat Kłodzki posiada 100% akcji Spółki oraz w przypadku określonym w przepisie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych.


§ 54

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.VI. GOSPODARKA SPÓŁKI


§ 55

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.


§ 56

Księgowosć Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.


§ 57

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

4) pozostałe kapitały rezerwowe,

5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.


§ 58

Zarząd Spółki jest obowiązany:

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,

2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,

3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29, ust. 1, pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.


§ 59

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

1) dywidendę dla akcjonariuszy,

2) pozostałe kapitały i fundusze,

3) inne cele.

4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE


§ 60

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sśdowym i Gospodarczym.
Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Powiatu Kłodzkiego, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu Statutu akcjonariuszowi - Powiatowi Kłodzkiemu.

3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

4. Zarzśd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. Z 2000 r. Nr 76, poz. 694).VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 61

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

3. Dopóki Powiat Kłodzki jest jedynym akcjonariuszem Spółki, mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Powiatowi Kłodzkiemu. Po zbyciu przez Powiat Kłodzki części akcji spółki, mienie to przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.

4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.Autor: Grzegorz Sadowski
Data utworzenia: 2004-11-12 13:11:13
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-30 10:04:22

» Drukuj

Wszelkie prawa zastrzeżone © PKS w Kłodzku S.A. | Webdesign: boot.pl